Realizované projekty

V naší obci byly v nedávné době realizované tyto projekty:

stránka je v současné době upravovaná - prosíme o pochopení!!!!!!!!

2017 

1)      REVITALIZACE HŘBITOVA

Tento projekt byl realizován v letech 2016 až 2017. V rámci projektu byly upraveny hlavní cesty hřbitovem a také přístupové cesty k jednotlivým hrobovým místům. Proběhla rekonstrukce osvětlení hřbitova. V roce 2017 byly opraveny hřbitovní zdi. V současné době probíhá další úprava volných prostranství, průběžně jsou upravovány volná hrobová místa a další volné plochy. Zbývá umístit nový mobiliář a vymezit urnová hrobová místa.

Knihovna dokumentů k tomuto projektu.

2016

 

2015

1)      REVITALIZACE PLOCH OBČANSKÉ VYBAVENOSTI ŠIRŠÍHO RÁMCE

V rámci obce byly navrženy úpravy lokalit, které jsou velmi frekventované a jejich úprava povede k lepší přístupnosti a kulturnosti prostředí. Na projekt se předpokládá dotace z programu ROP Střední morava s účastí obce pouhými 30%. Projekt sestává z pěti lokalit, úzce napojených na občanskou vybavenost. Jedná se o Parkové úpravy v areálu MŠ, Zpevněné plochy s veřejnou zelení před vstupem do ZŠ a MŠ, Zpevněná plocha okolí kostela Sv. Jana Křtitele a přílehlá parková úprava, Zpevněné plochy a sadbové úpravy dvora Obecního úřadu se začleněním parkovacích ploch, Řešení statické dopravy u areálu TJ Sokol.

Knihovna dokumentů k tomuto projektu.


2014

 

 

 

1)      Nové oddělení MŠ

Olany_-_p21_KOLKA_-_final31Naše obec se rozrůstá. Na jedné straně nás to může těšit, na straně druhé to přináší starosti. V současné době nejpalčivějším problémem se nám jeví nedostatečná kapacita mateřské školky. Na začátku roku jsme zpracovali přehled, jak se budou vyvíjet potřebnost umístění dětí do mateřské školy. Ukazuje se, že po dobu následujících tří roků budeme potřebovat (s určitou pravděpodobností) umístit do mateřské školy 75-85 dětí. Po zvážení různých alternativ se nám jevila jako nepříhodnější varianta přestavby domu vedle základní školy. Byla vypracována projektová dokumentace, vypsáno výběrové řízení a pomalu se začíná se stavbou.

Sada dokumentů vztahující se k tomuto projektu v dokumentech obce

 

 

 2013


2012


2011

1)      Kanalizace Hablov, Pijana

Byla dokončena výstavba kanalizace v Hablově a Pijaně. V měsíci červenci proběhla kolaudace a občané mohou připojit své domácnosti na nové kanalizační řady. Tímto je celá naše obec připojena na ČOV. Celkové náklady na tuto akci dosáhly necelých 20 mil. Kč.

Obec na tuto akci získala dotaci z Ministerstva zemědělství ve výši 10,7 mil. Kč.

 

2)      Rekonstrukce ulice Pod kostelem

podkostelem rekonstrukce-ulice-pod-kostelem-rez_small

Projekt řeší komplexně rekonstrukci celé ulice „Pod kostelem“. Rekonstrukce spočívá ve sjednocení šířky komunikace na 5,5m, položení nového povrchu, vybudování nových parkovacích stání, rekonstrukci a prodloužení stávajícího chodníku kolem komunikace o 20 m a vybudování nového odvodnění. Součástí je také navázání komunikací vedoucích z parku, oprava vjezdu do areálu školky a úprava navazujících zelených ploch včetně doplnění zeleně o 4 nové stromy a úprava zeleně kolem kostela a prostoru před farou. Součástí projektu bylo také vybudování nového kanalizačního řadu od fary směrem ke křižovatce na Studenec.

Celkové náklady rekonstrukce budou přibližně ve výši 1 700 000,- Kč, na projekt se podařilo v letošním roce zajistit dotaci z Olomouckého kraje ve výši 500 000,- Kč.

V příštím roce počítáme s pokračováním obnovy kanalizačního řadu.

 

3)      Veselý svět pro zvídavé děti

ukazka-vesely-svet_smallJelikož revizní zpráva školkového hřiště shledala vybavení herních prvků mateřské školy jako nevyhovující, byly jsme nuceni hledat řešení jak s daným problémem naložit. A protože se nám školka rozrůstá, rozhodli jsme se pro celkovou rekonstrukci zahrady. Budou instalovány nové herní prvky s bezpečnostními povrchy, dojde k úpravě zpevněných ploch, výsadbě zeleně. Celkové náklady na tuto akci budou činit přibližně 1 360 000,- Kč. Na tuto akci se nám podařilo zajistit dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 400 000,-Kč.

Sada dokumentů vztahující se k tomuto projektu v dokumentech obce (link is external)

 

4)      Oprava oken fary se zachováním jejich historického vzhledu

Jedním z našich cílů je oprava fary a celého farního komplexu. V letošním roce budou opravena všechna okna, některá budou vyměněna, jedno původní barokní okno bude restaurováno, zbývající budou tzv. repasována. Tyto opravy si vyžádají částku přibližně ve výši 350 000,- Kč. Z Ministerstva kultury ČR se nám podařilo zajistit na opravy oken částku 200 000,- Kč.

 

5)      Rekonstrukce silnice v Hablově

Tato rekonstrukce je záležitostí Správy silnic Olomouckého kraje. Obec nechala v minulosti vypracovat projekt na rekonstrukci silnice v Hablově. Podařilo se prosadit tuto opravu do plánu SSOK a po nezbytných úpravách a dopracování projektu je možné zahájit stavební práce. Část úprav bude hradit přímo naše obec, jedná se především o příčný zpomalovací práh na začátku obce, který se nám podařilo na poslední chvíli do projektu začlenit, dále pak o vybudování autobusových stání, vytrhání a uložení nových obrubníků a o dopravní značení. Náklady ze strany obce budou činit přibližně 700 000,- Kč.

 

6)      Výsadba zeleně, za obec krásnější

vysadba-zelene-smallV současné době také probíhá realizace projektu na výsadbu zeleně. Již byly vysazeny některé lokality. Na základě připomínek občanů jsme byli nuceni provést některé menší úpravy v projektu a v měsíci září, po nezbytných administrativních procedurách,  bude výsadba pokračovat v lokalitě podél Blaty. Realizace tohoto projektu si vyžádá částku ve výši 800 000,- Kč, přičemž 90% nákladů bude hrazeno z Operačního programu pro životní prostředí.

Sada dokumentů vztahující se k tomuto projektu v dokumentech obce (link is external).

 

7)      Dětská zahrada

V loňském roce byla zahájena úprava zahrady za domem č.p. 2 (bytovka). Byly instalovány herní prvky (houpadla, průlezka), byla provedena výsadba nových stromů a keřů a založen nový trávník, bylo vybudováno nové oplocení zahrady. Celkové náklady přesáhly částku 600 000,- Kč. Z programu Leader na tuto akci dostaneme částku 490 000,- Kč.