Osobnosti Olšan

TOMÁŠ BEČÁK

Narodil se v Olšanech 15. prosince 1813 v jednom z olšanských selských gruntů. Rodiče pro něj vybrali kněžské povolání. V roce 1838 byl vysvěcen na kněze. Prvním působištěm se stala fara v Morkovicích, poté působil ve Vlkoši a v Kyselovicích. Byl autorem náboženských písní a vydal Katolický kancionál (liturgický zpěvník), k němuž vydal v roce 1852 i nápěvy. O oblibě Bečákova kancionálu svědčí skutečnost, že byl do roku 1883 vydán ve 22 vydáních. V roce 1840 se stal zakladatelem církevního časopisu Cyril a Method, v roce 1853 vydal Život P. Ježíše a P. Marie Bonaventury i Mariánská kázání. Úspěchy, kterých dosahoval jako duchovní i spisovatel vedly k tomu, že byl v polovině roku 1854 jmenován asesorem (soudním přísedícím) olomoucké arcibiskupské konzistoře. Zemřel 9. května 1855.  

LUBOMÍR NAKLÁDAL

Narodil se v Olšanech 19. února 1926. Po ukončení studií pracoval jako zemědělec. Zprvu jako soukromý rolník, od roku 1952 v JZD Olšany u Prostějova, od roku 1976 v JZD Vrbátky. Svou literární dráhu zahájil malými prózami v novinách a časopisech. Publikovat začal v prostějovské Stráži lidu, dále přispíval do novin Mladá fronta, Lidová demokracie. Přeložil z polštiny, "Klíč moudrosti", "Modré přilby na přehradě" Jana Dobraczynského, "Beze zbraně" Zofie Kossakové, "Konec velkých prázdnin" Anky Kowalské a další. Je také autorem vlastních prozaických knih. V nakladatelství Blok postupně vyšly knihy Ještě je na růži rosa (1973),Zůstaň, jsi krásná (1975), Tráva kvete (1982). Několik jeho próz bylo také přeloženo do polštiny a němčiny. Převážná většina jeho povídek je tematicky spjata s životem na vesnici a má velmi prostý děj. Postavy jsou zachycovány v mezních okamžicích života, kdy si uvědomují blízkost smrti a bilanucjí své životní prohry i vítězství. Povídky Zůstaň, jsi krásná jsou situovány do období nacistické okupace, jejich hrdinové hledají smysl života v lásce, která je jim protiváhou válečné nelidskosti. Zemřel 17. února 1986.

František Dostál

Narodil se v Olšanech 19. srpna 1902. Pocházel z rodiny venkovského učitele a rodinné tradici zůstal věrný. Po vysokoškolských studiích působil jako středoškolský profesor v Plzni, na Slovensku a od roku 1939 v Brně. Jeho badatelským zájmem se staly tři regiony - Haná, Slovácko a Valašsko. Přínosná byla jeho studie K původu a vývoji pozdně feudální diferenciace venkovského lidu na Hané do poloviny 17. století. Zemřel 2. května 1971.

Tomáš Soušek

Narodil se 29. března 1902 v početné rodině olšanského domkaře a domáckého krejčího. Po středoškolských studiích absolvoval práva na brněnské Masarykově univerzitě. Svou profesní dráhu zahájil v Brně. V roce 1938 se přestěhoval do Prostějova, po válce žil v Uničově. Jeho zálibou byla historie a vlastivědné práce. Publikoval v regionálních časopisech např. v Severní Moravě nebo ve Zprávách Vlastivědného ústavu v Olomouci a nezapomněl ani na své rodné Olšany. Zemřel 14. února 1999.

ANNA KAŠPAROVÁ

Narodila se v Olšanech 7. března 1905. V rodných Olšanech strávila celý svůj život. Anna, rozená Davidová, se v roce 1930 provdala za Kašpara. Již jako malé děvče začala provádět zdobení kraslic. Svými hanáckými kraslicemi, které zdobila technikou vyškrabování (s touto technikou se seznámila u své sestřenice Antonie Davidové), byla známa po celé republice. Vystavovala v Olomouci, Litovli, Zlíně a její výrobky jsou také součástí národopisné expozice  Národního muzea v Praze. V roce 1980 získala titul mistra lidové umělecké tvorby. Zemřela 27. července 1996.

Čestný občan Olšan

Václav David

Narodil se 22. září 1848. Pocházel z Petřkovic na Novojičínsku. V Olomouci absolvoval učitelský ústav. Nejdříve působil na obecní škole v Mostkovicich. V září 1874 nastoupil jako učitel v Olšanech a olšanské škole zůstal věrný až do odchodu do důchodu v roce 1925. V roce 1910 byl poctěn čestným titulem "ředitel". Za dobu svého působení vychoval a vzdělal několik generací olšanských i hablovských občanů. Vykonával také funkci obecního tajemníka a byl i dlouholetým kronikářem obce. Zemřel 26. srpna 1926.