Změna 2

Dokument Popis Datum vytvoření
Výkres č.1

VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ

16.11.2023
Výkres č.10

VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORÙ PÙDNÍHO FONDU

16.11.2023
Výkres č.2

URBANISTICKÁ KONCEPCE, KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY

16.11.2023
Výkres č.3

DOPRAVA

16.11.2023
Výkres č.4

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

16.11.2023
Výkres č.5

ODVODNĚNÍ ÚZEMÍ

16.11.2023
Výkres č.6

ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM, ELEKTRICKOU ENERGIÍ

16.11.2023
Výkres č.7

VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ

16.11.2023
Výkres č.8

KOORDINAČNÍ VÝKRES

16.11.2023
Změna č. 2 Územního plánu

T E X TOV Á Č Á S T

16.11.2023