Zákaz podomního prodeje v obci

 

Nařízení č. 1/2015 

 

o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce

 

Rada Obce Olšany u Prostějova se na svém zasedání dne 7. 4.2015, usnesení č.2015/28, usnesla vydat na základě ustanovení § 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) a § 102 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

 

Čl. 1

Účel nařízení

 

            Předmětem úpravy tohoto nařízení je zákaz podomního a pochůzkového prodeje na území obce Olšany u Prostějova s cílem zvýšit bezpečnost obyvatel a návštěvníků obce a vytvořit příznivé podmínky pro život obyvatel a návštěvníků obce.

 

 

Čl. 2

Vymezení pojmů


Podomním a pochůzkovým prodejem se pro účely tohoto nařízení rozumí všechny formy prodeje zboží a poskytování služeb bez předchozí objednávky, případně i pouhá nabídka zboží či služeb, které jsou prodejci provozovány obchůzkou jednotlivých bytů, domů nebo objektů sloužících k rekreaci.

 

 

Čl. 3

Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb 

 

Podomní a pochůzkový prodej je na území obce Olšany u Prostějova zakázán.

 

Čl. 4

Kontrola

 

Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí Obecní úřad Olšany u Prostějova prostřednictvím pověřených zaměstnanců.

 

Čl. 5

Sankce

 

(1) Poruší-li právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelem, při výkonu podnikatelské činnosti povinnost stanovenou tímto nařízením, může jí být podle zvláštního právního předpisu[1] uložena pokuta až do výše 200 000,- Kč. 

(2) Poruší-li fyzická osoba povinnosti stanovené tímto nařízením, může jí být podle zvláštního právního předpisu[2] uložena pokuta do výše 30 000,- Kč.

 

Čl. 6

Výjimka


Zákaz podomního a pochůzkového prodeje se netýká celorepublikových veřejných sbírek, 

pokud budou příspěvky dobrovolné.

 

Čl. 7

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. 5.2015.

 

……………                                                                               ……………

     Mgr.Jan Spurný                                                                            RNDr.Milan Elfmark 

       místostarosta                                                                                      starosta

 

 

[1] - § 58 odst.. 4 zák. c. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů 

[2] - § 46 odst. 3 zák. c. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

 

Datum: 
Pátek, Únor 16, 2018 - 10:10 - Pondělí, Prosinec 31, 2018 - 23:55