Připravované projekty

Tyto projekty jsou právě realizovány nebo jsou připravovány a plánovány v naší obci:

stránka je v současné době upravovaná - prosíme o pochopení!!!!!!!!!

1)    REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY ZŠ

Projekt řeší modernizaci tělocviny ZŠ. V rámci projektu bude provedena oprava střechy tělocvičny, opravena podlaha tělocvičny, instalováno nové osvětlení, nové vytápění a také instalované nové obložení stěn. Celkové náklady budou ve výši 3,6 mil. Kč. Obec má schválenu dotaci na tento pojekt v částce 2,4 mil. Kč z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Projekt právě realizujeme.

Knihovna dokumentů k tomuto projektu.

2)    MODERNIZACE ZŠ

Tento projekt navazuje na projekt Rekonstukce a technická obnova objektl ZŠ, který byl ealizován v letech 2016 a 2017. Tento projekt řeší modenizaci počítačové sítě v rámci základní školy, dále pak vybudování jazykové učebny a polytechnické učebny. Součástí pojektu je také zajištění bezbariérového povozu v hlavní budově ZŠ včetně zřízení bezbariérového sociálního zařízení. Předpokládané náklady na realizaci projektu včetně administrace předpokládáme ve výši 10 mil. Kč. Obec má schválenou dotaci z programu IROP 2014+ ITI Olomoucko ve výši 8 mil. Kč. Zahájení realizace projektu předpokládáme začátkem června 2018.

Knihovna dokumentů k tomuto projektu.

 

3)     REKONSTRUKCE KANALIZACE - KOLEM PARKU

Jedná se o další etapu modenizace kanalizační sítě v naší obci. V rámci této etapy bude rekonstruovaná část od obchodu ADAM až po křižovatku pod kostelem. Jedná se vlastně o výměnu staré betonové kanalizace o půměru 300 mm a její nahrazení. Předpokládané náklady projektu jsou v částce 500 tisíc Kč. Tento projekt bude obec realizuje z vlastního fondu oprav vodohospodářské infrastuktury. Předpokádané zahájení realizace je čeven 2018 (před zahájením oprav komunikace kolem parku).

Knihovna dokumentů k tomuto projektu.

 

4)    KOMUNITNÍ CENTRUM

 


Knihovna dokumentů k tomuto projektu.

5)      ÚPRAVY KŘIŽOVATKY iii/44928 A mk (u parku) A KŘIŽOVATKY iii/44928 A iii/5707 (U HASIČSKÉHO MUZEA)

V rámci tohoto projektu bude provedena rekonstrukce silnice III/44928 v úseku kolem parku, vybudována nová autobusová zastávka u parku, upravena křižovatka u parku, bude provedena výměna povrchu vozovky kolem obecního úřadu až po křižovatku u hasičského muzea a uravena křižovatka u hasičského muzea. Předpokládané náklady projektu 11,5 mil Kč, z toho náklady pro obec 5,1 mil. Kč. Zahájení realizace předpokládáme v měsíci červenci 2018. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby.

Knihovna dokumentů k tomuto projektu.(link is external)

 

6)      Intenzifikace ČOV

Tento projekt řeší komplexní rekonstrukci ČOV. Předpokládané náklady na realizaci projektu jsou ve výši 22 mil. Kč. Obec má schválenou dotaci z programu OPŽP 2014+ ve výši 12,5 mil. Kč.  Zahájení realizace předpokládáme v měsíci září 2018. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby.

Knihovna dokumentů k tomuto projektu.

 

7)   CHODNÍKY PIJANA

 

8)    CYKLOSTEZKA LUTÍN

 

9)     DOMOV PRO SENIORY A DOMOV S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

 

10)      

 

11)    REVITALIZACE OBJEKTU BÝVALÉ PILY